தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தீமையாயுள்ளது. குயலாகுயலம்மெனக் கூறும் வினை (நீலகேசி, 490). That which is bad or inauspicious;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-kušala. Thatwhich is bad or inauspicious; தீமையாயுள்ளது.குயலாகுயலம்மெனக் கூறும் வினை (நீலகேசி, 490).