தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வாச்சியவகை. (அக. நி.) A kind of musical instrument;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kind of musicalinstrument; வாச்சியவகை. (அக. நி.)