தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அழிவு. இந்தத் தன்மத்துக்கு அகுதம் பண்ணினவர்கள் (S. I. I. V, 94). Damage, injury;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-hita. Damage,injury; அழிவு. இந்தத் தன்மத்துக்கு அகுதம் பண்ணினவர்கள் (S. I. I. v, 94).