தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அதிவிடை. (சங். அக.) Atis;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Atis; அதிவிடை. (சங். அக.)