தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சரசுவதி. (தக்கயாகப். 220.) Sarasvatī;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< akhila + kalā +. Sarasvatī; சரசுவதி. (தக்க யாகப். 220.)