தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மயில். 2. Peacock;
  • கருடன். 1. Brahminy kite;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The brahminy kite. 2. The peacock; ''ex'' புஜ, to eat. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ahi-bhuj. (W.)1. Brahminy kite; கருடன். 2. Peacock; மயில்.