தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறிய பள்ளங்களைத் தூர்த்துச் சமமாக்குதல். புஞ்செய்த்திடல் கல்லி அகழி திருத்தி (S. I. I. V, 216). To fill in amall pits and level the ground for cultivation;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< அகழி +. To fill in small pits and level theground for cultivation; சிறிய பள்ளங்களைத்தூர்த்துச் சமமாக்குதல். புஞ்செய்த்திடல் கல்லி அகழிதிருத்தி (S. I. I. v, 216).