தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கற்பரிபாஷாணம். (வை. மூ.) a mineral poison;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Kaṟpari-pāṣāṇam, a mineral poison; கற்பரிபாஷாணம்.(வை. மூ.)