தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கருங்குமிழ் மரம். (சித். அக.) Black coom teak;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Blackcoom teak; கருங்குமிழ் மரம். (சித். அக.)