தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சுவர்க்கவாசிகளிலும் பெரியவர். (தக்கயாகப். 352, உரை.) Celestials higher than those of the Svarga;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அகதி +. Celestials higher than those ofthe Svarga; சுவர்க்கவாசிகளிலும் பெரியவர். (தக்கயாகப். 352, உரை.)